αγγλικά / english
 
Τομείς Δραστηριότητας
 
 
 
 
 
    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
   
Αρωγή Δικηγορικό Γραφείο
Βαρούνη Ευανθία

Ηρώων Πολυτεχνείου &
Σωτήρος Διός 13-15
Πειραιάς
mail: info@arogi.gr
Tηλ.: 210 4526422 - 3
Fax.: 210 4526180

  Ναυτικό Δίκαιο

Αγοραπωλησίες πλοίων και σκαφών, δάνεια, απαιτήσεις από ναυλώσεις και μεταφορά, πλειστηριασμοί, ναυτεργατικές υποθέσεις, γνωμοδοτήσεις.
  Ποινικό Δίκαιο

Παράσταση ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου και σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, εγκλήσεις - μηνυτήριες αναφορές, συγχωνεύσεις ποινών, αιτήσεις ακυρώσεως, αναστολή εκτέλεσης ποινής.
  Εταιρίες

Σύσταση, τροποποίηση, διάσπαση, συγχώνευση, και μετατροπή Ανωνύμων Εταιρών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, Προσωπικές εταιρίες, Κοινοπραξίες, Υπεράκτιες εταιρίες, σύνταξη πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων, γνωμοδοτήσεις επί της συστάσεως και λειτουργίας πάντων των εταιρικών τύπων, δικαστικές διενέξεις.
  Εργατικό Δίκαιο

Εργατικά ατυχήματα, διεκδίκηση δεδουλευμένων, αποζημίωση απόλυσης και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις.
  Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικές συμβάσεις, πτωχεύσεις, συμβιβασμοί, διαιτησία, δίκαιο αξιογράφων [διαταγές πληρωμής, εκτέλεση, ανακοπή], βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία, δίκαιο ανταγωνισμού, προστασία καταναλωτών, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
  Διοικητικό Δίκαιο

Αιτήσεις ακυρώσεως, προσφυγές, ενστάσεις ΑΣΕΠ, ενστάσεις ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, υποθέσεις ΚΕΔΕ, διεκδίκηση ενσήμων, δικαστική επιδίωξη λήψης επιδομάτων [ΛΑΦΚΑ, ειδική παροχή 176 Ευρώ].
  Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνές Δίκαιο

Παροχή δικαστικής συνδρομής, διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα.
  Αστικό Δίκαιο

Αγοραπωλησίες ακινήτων, έλεγχοι τίτλων, προσημειώσεις, απαλλοτριώσεις, επαγγελματικές μισθώσεις, μισθώσεις κατοικίας, leasing, franchising, μισθωτικές διαφορές, διαζύγια, διατροφές, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσίες, αποκτήματα γάμου, αστικές εταιρίες, ιδρύματα, σωματεία, αποζημιώσεις από αθέτηση συμβάσεων ή από αδικοπραξίες, τροχαία ατυχήματα, συμβάσεις δανείων, συμβάσεις αντιπροσώπευσης, δημοσίευση διαθηκών, έκδοση κληρονομητηρίων, διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων, προστασία νομής και κυριότητας, τακτοποίηση περιουσιακών θεμάτων ομογενών και αλλοδαπών.
 
προφίλ | τομείς δραστηριότητας | συνεργάτες | αρωγή νέα | επικοινωνία Powered by Marinet