αγγλικά / english
 
Νέα
 
 
 
 
 
    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
   
Αρωγή Δικηγορικό Γραφείο
Βαρούνη Ευανθία

Ηρώων Πολυτεχνείου &
Σωτήρος Διός 13-15
Πειραιάς
mail: info@arogi.gr
Tηλ.: 210 4526422 - 3
Fax.: 210 4526180

Δικαστική Διεκδίκηση της Ειδικής Μηνιαίας Παροχής 176 ευρώ του άρθρου 14 του ν. 3016/2002
21.02.2014

Δυστυχώς παρά την ευνοϊκή μέχρι πρότινος νομολογία των Δικαστηρίων, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία παραπέμφθηκε προς επίλυση αίτηση αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου, από το ΣΤ' Τμήμα του ως άνω Δικαστηρίου, απέρριψε αγωγή των δικαστικών υπαλλήλων με αίτημα την καταβολή της μηνιαίας παροχής του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3016/2002.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυνάμει της υπ' αριθμό 95/2013 αποφάσεως, η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα δεδικασμένο για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, έκρινε αφενός ότι δεν συνέτρεχε η νόμιμη προϋπόθεση για την χορήγηση αυτής και στους αναιρεσιβλήτους δικαστικούς υπαλλήλους, εφόσον αυτοί ελάμβαναν πρόσθετες μισθολογικές παροχές, που υπερέβαιναν τα 176 ευρώ και αφετέρου από την συνταγματική αρχή της ισότητας δεν απέρρεε, υποχρέωση της Διοίκησης να επεκτείνει την χορήγηση της επίμαχης παροχής στους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά διακριτική ευχέρεια να εκδώσει ΚΥΑ, με τις οποίες να επεκτείνει τις ευνοϊκές μισθολογικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από υπουργικές αποφάσεις, εκδιδόμενες δυνάμει συλλογικών συμφωνιών και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου που δεν συμμετείχε στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών.

Ήδη το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έχει παραπέμψει αντίστοιχη αγωγή εργαζομένων, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, η οποία κατά τη δικάσιμο της 10.4.2014 θα κρίνει επί του ζητήματος ως εξαιρετικής σημασίας.

Σε περίπτωση που η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κρίνει διαφορετικά, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για οριστική κρίση.

Οι δύο όψεις του νομίσματος [επί του θέματος της αναστολής της καταβολής της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς [άρθρ. 18 ν. 3758/2009].
16.10.2009
Πέραν της σαφώς εκπεφρασμένης άποψης του νομικού κόσμου της χώρας περί της πρόδηλης αντισυνταγματικότητας της διάταξης του άρθρου 18 ν. 3758/2009 [«επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο εισόδημα των φυσικών προσώπων που φορολογούνται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 2238/1994], καθώς και στο εισόδημα σχολάζουσας κληρονομιάς». «Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 εφόσον αυτό είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ [60.000 Ευρώ] και άνω»], ένεκα της αντίθεσής της στις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 2, 5, παρ. 4, 78, παρ. 2, και 20, παρ. 1 του Συντάγματος, δέον είναι να επισημανθεί η μάλλον αντιφατική θέση των δικαστηρίων της χώρας. Άνευ τινός περαιτέρω σχολιασμού: α] παραθέτω την υπʼ αριθμ. 3624/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δια της οποίας εκρίθη ότι οι διατάξεις του άρθρου 18 ν. 3758/2009 αντίκεινται στο άρθρο 78, παρ. 2 του Συντάγματος [ομοίως έκρινε και η υπʼ αριθμ. 3676/2009 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου],
Αριθμ. απόφασης 3624/2009 ΓΑΚ 26251/2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ 28ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΣΟΥ συνήλθε στις 30 Ιουλίου 2009, με γραμματέα τη Μαρία Παπαηλιού, δικαστική υπάλληλο,για να κρίνει την αίτηση αναστολής, με χρονολογία 13-7-2009, του ............, κατοίκου Αθηνών (οδός ........ αριθ. ...), κατά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) Α` Αθηνών. Η κρίση του είναι η εξής: 1. Επειδή με την κρινόμενη αίτηση αναστολής, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ` αριθμ. 2418147, 4967945 ειδικά γραμμάτια παραβόλου), ζητείται παραδεκτώς η αναστολή εκτέλεσης του από 30-6-2009 εκκαθαριστικού σημειώματος έκτακτης οικονομικής εισφοράς φυσικών προσώπων και σχολάζουσας κληρονομιάς του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α` Αθηνών (αριθμ. χρημ. καταλ. 1/288), με το οποίο επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος έκτακτη οικονομική εισφορά ποσού 3.000 ευρώ, επί του δηλωθέντος ατομικού του εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2007, κατ` εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 (Φ.Ε.Κ. Α`68), μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας προσφυγής του αιτούντος κατά της ανωτέρω πράξης. 2. Επειδή, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α`97), ορίζει στο άρθρο 200, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 17 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ Α`77), ότι: "Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής" και στο άρθρο 202, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 19 του ν. 3659/2008, ορίζει ότι "1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 2. Αν το δικαστήριο εκτιμά ότι η προσφυγή είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη...... 3. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 202 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στην περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας των προβαλλόμενων με την προσφυγή λόγων περιλαμβάνεται και η αντισυνταγματικότητα της διατάξεως τυπικού νόμου στην οποία στηρίζεται η προσβαλλόμενη πράξη (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 158/2004, 244/2004). 4. Επειδή, στην παρ. 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος ορίζεται ότι "Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος, που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ως οικονομικό έτος επιβολής του φόρου νοείται το έτος κατά το οποίο δημοσιεύθηκε ο νόμος, ο οποίος περιέχει την διάταξη για την επιβολή του φόρου. Εκ τούτου παρέπεται ότι με νόμο, που δημοσιεύθηκε κατά την διάρκεια ημερολογιακού έτους, δεν δύναται να υπαχθεί σε φόρο εισόδημα διαχειριστικής περιόδου, η οποία είχε ήδη λήξει κατά την έναρξη του προηγούμενου της δημοσίευσης του νόμου ημερολογιακού έτους (βλ. ΣτΕ 526/1988, 1930/1988, ΣτΕ 1865/1985 Ολομ., πρβλ. ΣτΕ 2863-71/2003 Ολομ.). 5. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 18 του ν. 3758/2009 "Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. Α` 68) ορίζεται στην παρ. 1 ότι "α. Επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο εισόδημα των φυσικών προσώπων που φορολογούνται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), καθώς και στο εισόδημα σχολάζουσας κληρονομιάς. Επίσης στο εισόδημα των φυσικών προσώπων τα οποία φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ` Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23 Α`). β. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 εφόσον αυτό είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 ?) και άνω. γ. Για την εξεύρεση του συνολικού εισοδήματος δεν προσμετρούνται τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ` της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.", στην παρ. 2 ορίζεται ότι "Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά καθορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 ?) για ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα από εξήντα χιλιάδες ένα ευρώ (60.001 ?) έως ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 ?), στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ?) για εισόδημα από ογδόντα χιλιάδες ένα ευρώ (80.001 ?) έως εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 ?), στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ?) για εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (100.001 ?) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 ?), στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ?) για εισόδημα από εκατόν πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (150.001 ?) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 ?), στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ?) για εισόδημα από τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001 ?) έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 ?),.......", στην παρ. 3 ορίζεται ότι "α. Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. β. Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο. γ... δ. Οι διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 84 και 85 του Κ.Φ.Ε., καθώς και του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α`), όπως ισχύουν εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιβολή αυτής της εισφοράς, επιφυλασσομένων όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Η εισφορά που προκύπτει μετά από έλεγχο που διενεργείται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί να επιβάλλεται και με το οικείο φύλλο ελέγχου της φορολογίας εισοδήματος" και στην παρ. 4 ορίζεται ότι "α....β. Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται αυτή.... γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της έκτακτης εισφοράς". 6. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Με το από 30-6-2009 εκκαθαριστικό σημείωμα έκτακτης οικονομικής εισφοράς φυσικών προσώπων και σχολάζουσας κληρονομιάς του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α` Αθηνών (αριθμ. χρημ. καταλ. 1/288) επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος έκτακτη οικονομική εισφορά ποσού 3.000 ευρώ, η οποία προσδιορίσθηκε με βάση το δηλωθέν ατομικό του εισόδημα, με τη δήλωση του φορολογίας εισοδήματος προς τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ. του οικονομικού έτους 2008 (διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2007), το οποίο ανήλθε στο ποσό των 104.005,72 ευρώ. Κατ` αυτής της πράξης ο αιτών άσκησε προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, για την εκδίκαση της οποίας δεν ορίσθηκε ακόμη δικάσιμος. Ηδη, με την κρινόμενη αίτηση αναστολής, ο αιτών προβάλλει ως λόγο αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης ότι η προσφυγή του είναι προδήλως βάσιμη γιατί οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3758/2009, με βάση τις οποίες επιβλήθηκε η επίδικη έκτακτη εισφορά αντίκεινται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. 7. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα και τις διατάξεις που προπαρατέθηκαν και ερμηνεύθηκαν, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3758/2009, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 5-5- 2009, επιβλήθηκε έκτακτη οικονομική εισφορά επί του ατομικού εισοδήματος των φυσικών προσώπων, το οποίο προέκυψε κατά την διαχειριστική περίοδο 1/1- 31/12/2007, η οποία είχε ήδη λήξει κατά την έναρξη του προηγούμενου της δημοσίευσης του νόμου ημερολογιακού έτους (δηλαδή του έτους 2008), κρίνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3758/2009, με τις οποίες επιβλήθηκε έκτακτη οικονομική εισφορά επί του ατομικού εισοδήματος των φυσικών προσώπων, το οποίο προέκυψε κατά την διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2007, αντίκεινται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος και για το λόγο αυτό είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες. Κατά συνέπεια, η προσφυγή του αιτούντος είναι προδήλως βάσιμη και για το λόγο αυτό η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση του προσβαλλόμενου εκκαθαριστικού σημειώματος μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας προσφυγής του αιτούντος. Δια ταύτα Δέχεται την αίτηση αναστολής. Αναστέλλει την εκτέλεση του από 30-6-2009 εκκαθαριστικού σημειώματος έκτακτης οικονομικής εισφοράς φυσικών προσώπων και σχολάζουσας κληρονομιάς του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α` Αθηνών (αριθμ. χρημ. καταλ. 1/288), μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας προσφυγής του αιτούντος. Διατάσσει την απόδοση στον αιτούντα του καταβληθέντος παραβόλου. Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα στις 14-9-2009
. και β] επικαλούμαι κατʼ αντιδιαστολή τις υπʼ αριθμ. 3616/2009, 3756/2009 και 3852/2009 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [διαδικασία άρθρ. 200 επ Κ.Δ.Δ.], δια των οποίων ʽεκρίθηʼ ότι δεν συντρέχει περίπτωση αναστολής εκτέλεσης εκκαθαριστικού σημειώματος που αφορά την έκτακτη εφάπαξ εισφορά, καθόσον δεν υφίσταται πάγια νομολογία των δικαστηρίων στο θέμα της συνταγματικότητας ή μη της επιβολής της ως άνω εισφοράς. απαιτείται δε περαιτέρω ερμηνεία συνταγματικών διατάξεων και επομένως δεν είναι προδήλως βάσιμος ο προβαλλόμενος σχετικός λόγος προσφυγής.
Ειδική παροχή 176 Ευρώ. Ενημέρωση επί των νέων νομολογιακών δεδομένων
15.05.2009
Αξιότιμοι κύριοι,
σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας ενημερώσουμε αφενός για το στάδιο στο οποίο ευρίσκονται σήμερα οι αγωγές που ασκήθηκαν ήδη από τα τέλη του έτους 2006, αφετέρου για τις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις επί του θέματος -κυρίως ως προς την ειδικότερη παράμετρο της παραγραφής των απαιτήσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου εναντίον του.

i. Κατά το παρελθόν μας εξουσιοδοτήσατε όπως διεκδικήσουμε, αντʼ υμών και για λογαριασμό σας, την καταβολή [και δη αναδρομικώς, από 01/01/2003] της ειδικής μισθολογικής παροχής των 176 Ευρώ. Οι σχετικές αγωγές ασκήθηκαν ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [επακολούθησαν οι κατά νόμο απαραίτητες κοινοποιήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο], ενημερωθήκατε δε για το γεγονός με επιστολές που σας εστάλησαν στα τέλη Δεκεμβρίου του έτους 2006.

Έως και σήμερα, το αρμόδιο Δικαστήριο δεν έχει ορίσει ημερομηνία συζήτησής τους, γεγονός που εν πολλοίς οφείλεται στον φόρτο εργασίας των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας μας. Παρʼ όλα αυτά, στο μεσοδιάστημα που έχει μεσολαβήσει από την άσκησή τους, τρεις φορές υποβάλαμε αίτηση στο Δικαστήριο προκειμένου να οριστεί συντομότερη ημερομηνία εκδίκασής τους, επικαλούμενοι πρωτίστως το μέγεθος της βλάβης που έκαστος εξ υμών έχει υποστεί στα συμφέροντά του από την [πέραν των δύο ετών] καθυστέρηση συζητήσεως των αγωγών σας. Την 24/04/2009 υπεβλήθησαν νέες αιτήσεις προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με το αυτό αίτημα, πλην όμως η Διοίκηση του Πρωτοδικείου δεν έχει έως και σήμερα αποφανθεί. Υπολογίζεται, σε περίπτωση που ήθελε απορριφθεί και η έσχατη αίτησή μας, ότι οι ασκηθείσες αγωγές θα συζητηθούν εντός του έτους 2010.

ii] Πλήθος δικαστικών αποφάσεων έως και σήμερα, εκδοθείσες κυρίως από τα αστικά δικαστήρια της χώρας μας, έχουν δικαιώσει τους προσφεύγοντες υπαλλήλους, κρίνοντας ότι η απόληψη της ειδικής παροχής των 176 Ευρώ είχε εξαρχής λάβει χαρακτήρα επιμισθίου εργασίας, ήτοι γενικής προσαύξησης των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων σωρευτικά με την ενιαία και απρόσβλητη μισθολογική βάση του ενιαίου μισθολογίου των ν. 2470/1997 και 3205/2003 [εν όψει του γεγονότος ότι χορηγήθηκε σε ευρείες και ετερόκλητες κατηγορίες μισθωτών με σχέση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου σε διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και των ΝΠΔΔ, χωρίς να απαιτούνται για την καταβολή της ειδικές προϋποθέσεις και χωρίς οποιαδήποτε συνάρτηση προς το είδος ή το εύρος της παρεχόμενης εργασίας], με συνέπεια η εξαίρεση κατηγοριών εργαζομένων που τελούν υπό τις ίδιες μισθολογικές συνθήκες από την απόληψή της, να συνιστά αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση αυτών έναντι των ρητά κατονομαζόμενων δικαιούχων υπαλλήλων και να οδηγεί σε ευθεία παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, σε συνδυασμό με την αρχή της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία.

Προσφάτως, άλλωστε, και ο Άρειος Πάγος [αριθμός απόφασης 93/2009] έκρινε ότι δικαιούνται του επιδόματος [καθώς η μη χορήγησή του συνιστά παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας] και οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Και περαιτέρω «η διαδοχική χορήγηση της ειδικής παροχής του άρθρου 14 ν. 3016/2002 σε όλους σχεδόν τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης [ν. 3205/2003, ʽμισθολογική ρύθμιση λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος & άλλες διατάξειςʼ], αδιακρίτως του φορέα, της φύσεως, του είδους και των συνθηκών εργασίας αυτού, κατέστησε την παροχή αυτή προσαύξηση του μισθού». ιδέτε και 850/2008 ΔΕφΘεσ: ʽ… ο νομοθέτης συμπεριέλαβε την επίδικη παροχή στις συντάξιμες αποδοχές όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν ή όχι την εν λόγω παροχή. Επομένως, η κατʼ εξαίρεση μη χορήγηση της εν λόγω ειδικής παροχής σε μερικές μόνο κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, συνιστά άνιση μεταχείρισή τους έναντι των υπολοίπων κατηγοριών, στις οποίες αυτή εχορηγείτο, προς αποκατάσταση δε της διαταραχθείσας ισότητας, θα πρέπει, περιαιρομένης της δυσμενούς αυτής εξαιρέσεως, να λάβουν την ειδική αυτή παροχή και όλοι οι υπάλληλοι του δημοσίου τομές που δεν την έλαβανʼ.

iii] Όσον αφορά τον χρόνο παραγραφής την απαιτήσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου κατʼ αυτού, δέον είναι να επισημανθούν [προς ενημέρωσή σας] τα εξής: Με το ν. 2362/1995 ʽΠερί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξειςʼ, ορίζεται ότι:  στο άρθρο 90, παρ. 3 ότι:

«Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών κατʼ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω κι αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεώς της».  στο άρθρο 91, εδάφιο α΄ ότι:

«Επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής…».

Οι ανωτέρω διατάξεις, ερμηνευθείσες διαφορετικά από τις Ολομέλειες του Αρείου Πάγου [ΑΠ 29/2006] και του Συμβουλίου της Επικρατείας [ΣτΕ 2765/2005], αποτέλεσαν την βάση για την έκδοση αντίθετων αποφάσεων. Προς άρση της υφισταμένης αμφισβητήσεως περί του αν ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου εναντίον του άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της ή από το χρονικό σημείο της γενέσεώς της, το ζήτημα οδηγήθηκε, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 του Συντάγματος. Το ΑΕΔ, αίροντας την ένδικη αμφισβήτηση, απεφάνθη τελικώς [δια της υπʼ αριθμ. 32/2008 απόφασής του] ότι ο χρόνος της [διετούς] παραγραφής άρχεται από την γέννηση της αξίωσης [εν προκειμένω από το τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός] και όχι από το τέλος του έτους, εντός του οποίου γεννήθηκε.

iv] Αμφισβήτηση, ωστόσο, υπήρξε και ως προς τον χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου απέναντί του, καθόσον η μεν Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας [υπʼ αριθμ. 3654/2008 απόφαση] έκρινε υπέρ της πενταετούς παραγραφής των εν λόγω αξιώσεων [«Η θέσπιση με το άρθρο 48, παρ. 3 του νομοθετικού διατάγματος σε βάρος των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ ειδικής βραχυπρόθεσμης παραγραφής (διετούς), με την οποία περιορίζεται το δικαίωμά τους να διεκδικήσουν αναδρομικά ποσά, λόγω καθυστερούμενων αποδοχών…, αντίκειται στο άρθρο 4, παρ. 1 του Συντάγματος, διότι είναι μικρότερος από εκείνον που ισχύει (πενταετής) για παρόμοιες αξιώσεις των υπαλλήλων και εργατών των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και από εκείνον που προβλέπεται για όλες τις άλλες χρηματικές αξιώσεις κατά ΝΠΔΔ»], ο δε Άρειος Πάγος υπέρ της διετούς τοιαύτης [ΑΠ 31, 1491, 1560, 1561/2007].

Επί του ζητήματος απεφάνθη προσφάτως το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, το οποίο [κατά οριακή πλειοψηφία] έκρινε υπέρ της συνταγματικότητας της διατάξεως του άρθρου 48, παρ. 3 του ν.δ. 496/1974 [η απόφαση είναι αδημοσίευτη, η πληροφόρησή μας αντλείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δημοσίευσαν την είδηση]. Ως εκ τούτου, βάσει των σημερινών νομολογιακών δεδομένων, οι υπάλληλοι του Δημοσίου δύνανται να αξιώσουν βασίμως από το Ελληνικό Δημόσιο την ειδική παροχή των 176 Ευρώ για διάστημα όχι υπέρτερο της διετίας. Πρακτικά, σύμφωνα με τα όσα έκρινε το ΑΕΔ, κι όσον αφορά τις ήδη εγερθείσες αγωγές σας κατά του Ελληνικού Δημοσίου [κι εφόσον γίνουν δεκτές από τα αρμόδια Δικαστήρια], το ποσό που θα επιδικαστεί θα αφορά το χρονικό διάστημα της διετίας που προηγήθηκε της ασκήσεως των αγωγών σας [ήτοι από 01/12/2004 έως και 31/12/2006].

v] Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται επιτακτική η κατάθεση νέων αγωγών [περί της διεκδικήσεως της καταβολής της παροχής των 176 Ευρώ] το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή μείζονος μέρους των αξιώσεών σας κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

vi] Οι ενδιαφερόμενοι [είτε πρόκειται για όσους απευθύνθηκαν και στο παρελθόν στο γραφείο μας, είτε για νέους] που επιθυμούν να ασκήσουν αγωγή σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να διεκδικήσουν την καταβολή της παροχής των 176 Ευρώ για το μεταγενέστερο της 01/01/2007 διάστημα, απαιτείται να συμπληρώσουν τα κατωτέρω έντυπα, τα οποία σας αποστέλλονται συνημμένα με την παρούσα, και συγκεκριμένα: α] το έντυπο ʽΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥʼ β] το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης γ] την Εξουσιοδότηση, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής.

Πλέον των ανωτέρω εντύπων, δέον είναι όπως μας αποστείλουν/παραδώσουν βεβαίωση της υπηρεσιακής τους κατάστασης [απαιτείται να αναγράφεται η ημερομηνία πρόσληψής τους στην υπηρεσία] & αντίγραφο της καταστάσεως μισθοδοσίας τους.
Οριστική ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας των τέκνων στον πατέρα
29.06.2007
'Η άποψη ότι ο πατέρας είναι λιγότερο κατάλληλος και ικανός από την μητέρα ως προς την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων είναι σαφώς ξεπερασμένη και χάνει συνεχώς έδαφος, υπό τα νέα δεδομένα της κοινωνίας μας και εν όψει της πλήρους ισοπολιτείας της γυναίκας και του άντρα, από την οποία απορρέουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις...Με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ανηλίκων πρέπει η επιμέλεια του προσώπου τους να ανατεθεί αποκλειστικά στον ενάγοντα πατέρα τους που κρίνεται περισσότερο κατάλληλος και ικανός γονέας να ανταποκριθεί στα σχετικά του καθήκοντα.'
[ΜΠρΑθ 635/2007, αδημοσίευτη].
Εκπροσωπώντας τον πατέρα ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου, το γραφείο μας διεκδίκησε και επέτυχε την οριστική ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του προσώπου των τέκνων στον πατέρα τους. Δικαστική κρίση ομολογουμένως απολύτως επιτυχής.
Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης 200 Ευρώ
19.04.2007
Δυνάμει του άρθρου 35 του ν. 3329/2005 θεσπίστηκε μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης ύψους 200 Ευρώ, το οποίο και χορηγήθηκε από 01/01/2005 στο προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στους αποσπασμένους σε αυτή, καθώς επίσης και στο μετακλητό προσωπικό.
Πρόσφατα, το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, δια των υπ' αριθμ. 132/2007 και 133/2007 αποφάσεών του, δικαίωσε τους προσφεύγοντες εργαζομένους δύο θεραπευτηρίων της πόλης των Ιωαννίνων, κρίνοντας ότι και αυτοί δικαιούνται το εν λόγω επίδομα ειδικής απασχόλησης και δη αναδρομικά από την 01/01/2005, ημερομηνία χορηγήσεώς του.
Καθίσταται, ως εκ τούτου, εφικτή η δικαστική διεκδίκηση του ως άνω επιδόματος από το σύνολο των εργαζομένων [υπό οιοδήποτε καθεστώς] στα Δημόσια Νοσοκομεία, ως επίσης και από τους υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας στην Περιφέρεια, δεδομένου ότι ο αποκλεισμός τους από την απόληψη του εν λόγω επιδόματος συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος τους.
MARLAW 2007
International Summit of Maritime Law Experts

10.04.2007

Συμμετοχή στην διεθνή διάσκεψη διακεκριμένων δικηγόρων Ναυτικού Δικαίου που έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο ΜΕΝΤΩΡ στην Ιθάκη στις 10.4.2007.

Η διάσκεψη κάλυψε τα ακόλουθα θέματα:

•Θέματα Ρύπανσης (Οι βάσεις για την αστική και ποινική ευθύνη)
•Τα 50 χρόνια του ΙΜΟ
•Δίκαιο των μεταφορών
•Θέματα Περιορισμού Ευθύνης
•Νηογνώμονες και Ευθύνες αυτών.
•Θέματα P&I και Ασφάλιση Πλοίων
AMYA Interational Law Firm και Δικηγορικό Γραφείο ΑΡΩΓΗ
18.02.2004
Παρουσίαση με θέμα «Το Ευρωπαϊκό Ναυτικό Δίκαιο και η πολιτική στον απόηχο της ρύπανσης του πλοίου PRESTIGE, Εμπορικές και ρυθμιστικές επιπτώσεις» με ομιλητές τον κ. Jose Maria Alcantara και την κ. Ευανθία Βαρούνη.
Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς
12.06.2012

Συμμετοχή σε παρουσίαση της κ. Alexandra Kourany, συνεργάτιδος της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας «MOSSACK FONSECA», η οποία έχει υποκαταστήματα και συνεργάτες στα περισσότερα μέρη του κόσμου, όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει το δικηγορικό γραφείο σχετικά με:

(α) Ιδιωτικά Ιδρύματα Παναμά (Panamanian Private Foundations)
(β) Αλλοδαπές Εταιρείες
•Panama Corporations
•Samoa International Companies (ICs)
•Seychellesʼ International Business Companies (IBCs)
•British Anguillaʼs International Business Companies (B.A. IBCs)
•British Virgin Islandsʼ Business Companies (BCs)
•Bahamasʼ International Business Companies (BAH IBCs)
•Hong Kong Corporations
•Nevada Limited Liability Companies (LLCʼS)
•Cyprus International Business Corporations (IBCs)
•Wyoming Limited Liability Companies (LLCʼS)

καθώς και τις προοπτικές εγκαταστάσεως ελληνικών εταιρειών που παρέχουν ναυτιλιακές υπηρεσίες στον Παναμά.
 
προφίλ | τομείς δραστηριότητας | συνεργάτες | αρωγή νέα | επικοινωνία Powered by Marinet